Select Language : Thai | German

ศูนย์ภาษาเยอรมัน เชียงใหม่ มีจุดประสงค์ เพื่อบริการ สังคม ชุมชน ให้เกิด ประโยชน์ด้านการศึกษา ภาษาเยอรมัน อาชีพ และการฝึกงาน แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจและบุคคลทั่วไป พร้อมเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรมเยอรมัน ให้สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันในยุโรป เช่น ประเทศเยอรมันนี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย ลักเซมเบิร์ก ลิคเทนชไตน์ ฯลฯ ซึ่งมี ผู้ใช้ภาษาเยอรมันมากกว่า 100 ล้านคน